Millî Eğitim Bakanlığınca; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 18 Nisan 2020 de yapılması planlanan 9.Geleneksek Kitap Okuma Yarışma ileri tarihlerde alınacak yeni bir onay ile zamanı yeniden belirlenecek olup tekrar ilan edilecektir. RSS

02 Haziran 2015

Neden Geri Kaldık ?
"Hakikat-i İslâmiyetin kuvveti nispetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslâm temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Ve ehl-i İslâmın hakikat-i İslâmiyede zaafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedennîye düştüklerini ve hercümerc içinde belâlara, mağlûbiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sair dinler ise bilâkistir..."(1)

"Hem tarih şahittir ki, ehl-i İslâm ne vakit dinine tam temessük etmişse, o zamana nisbeten terakki etmiş; ne vakit salâbeti terk etmişse, tedennî etmiş. Hıristiyanlık ise bilâkistir. Bu da mühim bir fark-ı esasîden neş'et etmiş..."(2)

Üstad bu iki paragrafta geri kalma sebebimiz olarak İslam'dan uzaklaşmamızı gösteriyor. Müslümanlar ne zaman Kur’an ve Sünnete sımsıkı yapışmış ise; o zaman medeniyetin ve terakkinin en üst seviyesine çıkmışlar, ne zaman Kur’an ve sünneti terk etmişler ise; geri kalıp medeniyetten uzaklaşmışlar diyor.

"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san'at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz. Ve bizi bir cihette teyakkuza ve terakkiye sevk eden hakikî kardeşlerimiz Türklerle ve komşularımızla dost olup el ele vereceğiz. Zira husumette fenalık var, husumete vaktimiz yoktur..."(3)

"Ey divane baş ve bozuk kalb! Zanneder misin ki Müslümanlar dünyayı sevmiyorlar veyahut düşünmüyorlar ki fakr-ı hale düşmüşler; ve ikaza muhtaçtırlar, tâ ki dünyadan hissesini unutmasınlar? 

Zannın yanlıştır, tahminin hatadır. Belki hırs şiddetlenmiş; onun için fakr-ı hale düşüyorlar. Çünkü mü'minde hırs sebeb-i hasârettir ve sefalettir. "Hırs, hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir." durub-u emsal hükmüne geçmiştir.

Âyâ, zanneder misin, bu milletin fakr-ı hali dinden gelen bir zühd ve terk-i dünyadan gelen bir tembellikten neş'et ediyor? Bu zanda hata ediyorsun. Acaba görmüyor musun ki, Çin ve Hintteki Mecusî ve Berâhime ve Afrika'daki zenciler gibi, Avrupa'nın tasallutu altına giren milletler bizden daha fakirdirler? 

Hem görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor? Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor.

İşte bu esaslara binaen, ehl-i İslâm dünyaya ve hırsa sevk etmeye ve teşvik etmeye muhtaç değildirler. Terakkiyat ve âsâyişler bununla temin edilmez. Belki mesailerinin tanzimine ve mâbeynlerindeki emniyetin tesisine ve teavün düsturunun teshiline muhtaçtırlar. Bu ihtiyaç da, dinin evâmir-i kudsiyesiyle ve takvâ ve salâbet-i diniye ile olur.
"(4)

Buradaki paragraflarda ise, geri kalış sebeplerimizin teknik boyutunu izah ediyor. Geri kalmamızın en önemli sebeplerden birisi; kainattaki sebeplere ve sebeplerdeki tertibe tam riayet etmememizdir. Yani Müslümanlar, Kur’an ahlakından uzak kalmalarının neticesi olarak hırslandıkları için, kısa yoldan sebeplere ve sebepler arasındaki tertiplere uymadan hırs ile zengin olma yollarını aramaları neticesinde başarı gösteremiyorlar. Halbuki zenginlik ve terakki ancak sebeplere ve tertibine uymak ile elde edilebilir. Tarlayı ekmeden nasıl mahsul alınamaz ise; sebeplere riayet etmeden de zenginlik ve terakki mümkün değildir. 

Diğer bir husus;
 bizim düşmanımız olan cehalet, zaruret, ihtilâf gibi hastalıklara karşı, yeterincesan'at, marifet ve ittifak ile cevap veremememizdir. Cehalet, eğitim ve öğretim ile; zaruret yani temel ihtiyaçlar ticaret ve sanayileşme ile, ihtilaf da yani ayrılık ve gayrlıklar da; ancak İslam kardeşliği ile çözümlenebilir. İşte biz bunları yeterince tatbik edemediğimiz için zayıf ve fakir kalmışız. Bazı zındık ve dinsizlerin iddia ettiği gibi, İslam yüzünden geri kalmamışız. Bilakis İslam'dan uzak kaldığımız için geri kalmışız.

(1) bk. Hutbe-i Şamiye
(2) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup Yedinci Kısım.
(3) bk. Divan-ı Harb-i Örfi (İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi)
(4) bk. Lem'alar, On Yedinci Lem'a Yedinci Nota.


Bu haber : 3877 kez izlenmiştir

Lütfen Flash player'in son sürümünü indiriniz...

Get Adobe Flash player

Bu sayfa : 472998 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 473019 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 228917 kez ziyaret edilmiştir.
Bu sayfa : 480281 kez ziyaret edilmiştir.

Bu sayfa : 1139802 kez ziyaret edilmiştir.